SRE Adviesregeling (SAR)

Wat is het doel?

U komt als kleine MKB-ondernemer (met maximaal 50 werknemers) gevestigd in de regio Eindhoven in aanmerking voor subsidie indien u innovatieve economische activiteiten gaat ontplooien, en u daarbij gebruik gaat maken van een externe adviseur. Met innovatie wordt bedoeld het zoeken naar een voor de aanvrager nieuwe product/marktcombinatie.

Voor wie is de regeling bedoeld?

Deze subsidieregeling heeft als doel om nieuwe economische dragers in de regio Eindhoven te stimuleren. Tot de doelgroep behoren daarom ondernemingen uit de regio Eindhoven die een innovatieve economische activiteit ontplooien die leidt tot behoud of creatie van werkgelegenheid. Ondernemingen kunnen afkomstig zijn uit alle sectoren en branches. De regio Eindhoven wordt hierbij gedefinieerd als: ‘het SRE-gebied bestaande uit 21 gemeenten.

Wie is een externe adviseur?

Iemand die als hoofdberoep heeft het geven van adviezen aan, óf begeleiden van het bedrijfsleven, en minimaal 3 jaar als zodanig werkzaam is. Het kan ook gaan om adviseurs van universiteit-, of HBO-instellingen en andere wetenschappelijke instellingen zoals TNO, indien de adviseur tenminste de helft van de werkzame tijd op urendeclaratiebasis optreedt.

Welke adviesonderwerpen zijn subsidiabel?

Aan een onderneming wordt subsidie verleend voor de kosten die een extern adviseur in rekening brengt voor een schriftelijk advies betreffende het zoeken naar c.q. het realiseren van innovaties. Een innovatie wordt hierbij gezien als het realiseren van een wezenlijk nieuwe product/marktcombinatie (PMC).

 1. Nieuwheidselementen voor een fysiek product zijn:

 • Technisch ontwerp;
 • Materiaal;
 • Functionaliteit;
 • Design.

2. Nieuwheidselementen voor een nieuwe dienst zijn:

 • De wijze waarop de dienst tot stand komt;
 • Functionaliteit.

3. Nieuwheidselementen voor een nieuwe markt zijn:

 • Geografisch;
 • Klanttype/doelgroep;
 • Distributiekanaal.

Hoe hoog is de subsidie?

 • U ontvangt 50% subsidie op door de externe adviseur in rekening gebrachte kosten tot een maximum van € 10.000 per aanvraag. Alléén uren maal tarief is subsidiabel.
 • De subsidie moet vóóraf aangevraagd worden en moet minimaal € 2.000 bedragen.

Meer informatie?

Indien u in aanmerking denkt te komen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail (Turn on JavaScript!) of telefonisch op telefoonnummer (024) 37 36 368. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en nadere voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen. Natuurlijk zijn wij u ook graag van dienst bij het indienen van een eventuele aanvraag.